پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  چهارشنبه 28 اسفند

  1392 کتابچه آموزشی دستگاه بیهوشی دراگر

  دستگاه بیهوشی Fabius plus : یک دستگاه بیهوشی استنشاقی برای استفاده دراعمال جراحی

  دستگاه بیهوشی Fabius plus : یک دستگاه بیهوشی استنشاقی برای استفاده دراعمال جراحی, سدیشن واتاق ریکاوری می باشد که درآن از گازهای N2O, O2 وهوای سیستم مرکزی ویا بصورت سیلندر خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

  موارد استفاده :تهویه مکانیکی کنترله-تهویه فشاری کنترله-فشار حمایتی-مد تهویه کمکی-SIMVتنفس دستی –تنفس خودبخودی
  ص16
   
  1-پانل کنترل دستگاه
  2-صفحه نمایش
  3-نشانگرهای مخازن N2O, O2
  4-نشانگرهای فشار منبع تامین کننده گاز
  5-فلومتر
  6-شیرهای کنترل گازهای ورودی
  7-میز کار دستگاه
  8-کشوهای دستگاه
  9-جاذب co2
  10-سیستم تنفسی
  11-دستگاه تنفس مصنوعی
  12-فلومتر مخزن اکسیژن کمکی
  13-محل نصب تبخیر کننده
  14-شیلنک گاز ورودی
  15-فلش اکسیژن
   
  ص34
   
   
  Control panel
  تمام عناصرواجزاء در پانل کنترل دستگاه توسط شمارهایی کوچک مشخص شده اند وبه راحتی قابل کنترل می باشند. برخی از المانهای اصلی عبارتند از:
  1-صفحه نمایش اصلی جهت مانیتورینگ نمودن اطلاعات که به دو صورت عددی ویا نموداری مقادیر نمایش می دهد.
  2-کلیدهایی که توسط آنها می توانیم به سرعت به عملکرد اصلی دسترسی پیدا کنیم در واقع به این کلیدها اصطلاحاً کلیدهای دسترسی سریع می گویند.
  3-کلید هایی با عملکرد متغییر ویا ا صطلاحاً کلیدهای لمسی
  4-کلید چرخان یا روتاری جهت انتخاب وتایید تنظیمات
  5-چراغ های کوچکLED
   
  ص35
  صفحه نمایش وضعیت تهویه مصنوعی ونمایش اطاعات را به طور کلی نشان می دهد.
  1-در قسمت یک از چپ به راست نمایش اطاعات عبارتنداز:
  مد تهویه مصنوعی –مدت زمان باقی مانده از سکوت آلارم –وضعیت شارژ باطری –ساعت
  2-صفحه نمایش آلارم وخطاء که حداکثر تا 4 خطا قبلی را ذخیره ونمایش می دهد.
  3-پنجره نمایش اکسیژن که در این پنجره میزان اکسیژن به درصد به همراه حداقل مقدار وحداکثر مقدار اکسیژن به درصد نشان می دهد.
  4-پنجره نمایش حجم های تنفس که در آن تعداد تنفس بیمار در دقیقه F,حجم جاری,VT حجم دقیقه ای MVومیزان حداقل وحداکثر MVرا نمایش می دهد.
  5-پنجره نمایش فشار تنفس که در آن PEEPفشار انتهای بازدم –MEAN–یا PLATوPEAK با حداکثر وحداقل محدوده مشخص شده است.
  6-پنجره نمایش فشار تنفس که بصورت موج فشار تنفسی را نمایش می دهد.
  7-کلیدهای لمسی ویا نرم
   
  ص36
   
  ROTARY KNOB
   
  1-کلید گردان جهت انتخاب وتایید تمام حالت های دستگاه نمایش انجام وتایید تنظیمات جهت اعمال واجراء عملکرد طبق این تنظیمات می باشد.
   
  -چرخشی:باچرخش کلید گردان می توانید یک پارامتر را انتخاب یامقدار آن را تعییر دهید خلاف عقربه ساعت موجب افزایش مقادیر وچرخش در جهت عقربه ساعت باعث کاهش مقادیر می گردد.
  -فشردن:جهت تایید یک مقدار یا اجراء شدن عملکرد می بایست کلید گردان را پس از انتخاب مقدار مورد نظر یکبار فشار دهید. هرگاه انتخاب مورد تایید رابا فشردن تایید نکنید در این صورت پارامترها تغییر نمی کنند.
  کلید های عملکرد سریع
  کلیدهای میانبر در دو طرف صفحه نمایش جهت دسترسی به عملکرد ها ی مانیتورینگ نصب شده اند .کلید های عملکرد سریع باید با فشار کلید روتاری (گردان) تاید شود.
   
  2-کلید انتخاب تنفس مصنوعی ‍,کنترل دستی ویا تنفس خوبخودی
   
  3-کلید انتخاب مد تنفسی SIMV/PS
   
  4-کلید انتخاب مد فشاری مضاعف Pressure support
   
  5-کلید انتخاب مد فشاری کنترلی Pressure control
   
  6-کلید انتخاب مد حجم کنترلیVolume control
   
  7-کلید نمایش صفحه محدوده آلارم
   
  8-کلید تنظیمات دارای دو عملکرد مختلف وابسته به مد دستگاه:
  -اگر این کلید در مد اماده باش (standby)دستگاه فشار دهید صفحه تنظیمات آماده باش نمایش داده می شود که اپراتور را قادر می سازد تا بتواند تنظیمات را انجام ودستگاه را جهت کار پیکره بندی نماید.
  -هرگاه این کلید در مد تهویه مصنوعی فشرده در این صورت اپراتور قادر به دیدن وتغییر تنظیمات مانیتورینگ می باشد.
   
  9-وقتی چند صفحه پشت سر هم باز می شوند با زدن این کلید تنها صفحه اصلی نمایش داده می شود.
   
  10-جهت بی صدا کردن صداهای آلارم به مدت 2 دقیقه
   
  11-دستگاه را به حالت مد standby می برد,در حالت standby مانیتورینگ ها وآلارم ها خاموش بوده وتهویه مصنوعی متوقف می گردد.
   
   
    
  ص37
  تعداد 6 عدد کلید لمسی در قسمت پایین صفحه نمایش قرار دارند در هر مد کاری که انتخاب می شود عملکرد این 6 کلید تغییر می کند در نتیجه پس روی آنها تیز تغییر می کند.
   
  1-مثلاً: در مد کاری standby این 6 کلید در زیر صفحه طبق لیبل ذیل ظاهر می شوند.
  از چپ به راست:شروع تست*کالیبراسیون فلو سنسور*کالیبراسیون سنسور اکسیژن* تست نشتی دستگاه *دسترسی به متن آلارم *ذخیره پیش فرض ها*
   
   2-در هر مد از مدهای تهویه مصنوعی ,آنچه که این 6کلید انجام می دهد در واقع تماماً پارامتر های مد تهویه مصنوعی ویا عملکردی که در این مد وجود دارد را آشکار می سازد وقابل تنظیم می باشد.
   
   
  3-کلید تنظیمات دستگاه ,(8)هرگاه این کلید بفشاریم در نتجه این 6 کلید لمسی در ذیل صفحه نمایش ظاهر می شوند :
  *خاموش وروشن کردن صدای آلارم * تنظیمات اتوماتیک * کالیبراسیون سنسور اکسیژن * Des comp * دسترسی به متن آلارم * دسترسی به صدای آلارم
   
    
  ·      نکته:کلید لمسی Volume Alarms on/off در مد کاری manspont ظاهر نمی شود ودلیل ظاهر نشدن آن این است که آن را می توانیم در صفحه man spont انتخاب نماییم.
   
   
   ص 38
  انتخاب وتنظیم عملکرد های مانیتورینگ در مثال های زیر نحوه ی تغییر محدوده آلارم در صفحه نمایش standby توضیح داده شده است.
   
    
  مثال:کلید standby را بفشارید تا صفحه standby نمایش داده شود.
   
   
   
   
   
  *کلید تنظیمات بفشاریدوسپس پسورد مورد نظر را وارد نمایید تا صفحه setupstandby نمایش داده شود
   
   
   
   
   
  *کلید چرخان شما را قادر می سازد تا بتوانید تنظیمات پیش فرضdefult settingsیا پیکر بندیconfigurationرا انتخاب نمایید.
  باچرخش کلید گردان وانتخاب گزینه های موجود در ستون موجود در صفحه وشما می توانید تنظیمات پیش فرض در هر یک از این گزینه های موجود در ستون را طبق تنظیمات خود انجام دهید
   
  ص39
   
  *با انتخاب وتایید Alarm Limtis پنجره پیش فرض محدوده آلارم طبق شکل روبرو ظاهر می شود
   
   
   
   
  *انتخاب مقدار محدوده آلارم نیاز به تغییر دادن مقادیر نشان داده شده در صفحه پیش فرض روبرو دارد
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  *تایید مقدار محدوده آلارم وانتخاب مقدار جدید (برای مثال :همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده مقدار محدوده آلارم از20به 25 تغییر داده شده است)
  محدوده آلارم با مقدار جدید تایدشدو آلارم جدید ذخیره می گردد واجازه برگشت به صفحه قبل را می دهد.
   
  ص40
  انتخاب وتنظیم پارامتر های تهویه مصنوعی
  در ذیل مثال برای توصیف تغییرات پارامتر VTدر مد تهویه حجمی کنترله
   
   
   
  1-با فشردن کلیدvolume controlپنجره تنظیمات این مد با شکل موج جایگزین می شود.
   
   
   
   
   
   
  2-با فشردن کلید vtکلید پر رنگ می شود.
  * در انتخاب مقدار جدید
  * تایید حجم جدید
   
   
   
  توجه:جهت اعمال تغییرات در مد تهویه مصنوعی 15 ثانیه زمان صرف می شود واین بدین صورت است که بعد از سپری شدن 10 ثانیه و3 صدای بوق متوالی زده می شود.
  در صورتی که اگر تنظیمات بعد از گذشت 15 ثانیه تایید نگردد ,همان تنظیمات قبلی باقی می ماندو تغییری نمی کند وسیستم از صفحه تنظیمات تهویه مصنوعی خارج می شود و به صفحه شکل م.ج بر می گردد.
   
  ص41
   
   
  کنترل گازها
  مجموعه فلومترها وگیج های نشان دهنده فشار در قسمت پانل جلویی دستگاه در زیر صفحه قرار دارند.
  جهت تنظیم O2وهوا و N2O کلیدهایی تحت عنوان کلید های کنترل وجود دارند. این کلید ها توسط لیبل مشخص شده اند وهمچنین علاوه بر لیبل با کد های رنگی نیز مشخص شده اند.
  جهت افزایش فلو کلید گردان را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
  جهت کاهش فلو می بایست کلید گردان را در جهت عقربه ی ساعت بچرخانید.
  1-گیج فشار جهت مخازن O2و N2O وهوا
   
  2-لوله ها یا مجرای فلومتر
   
  3-شیر کنترل فلوی جریان O2
   
  4-شیر کنترل جریان هوا
   
  5-شیر کنترل جریانN2
   
   
   
  ص 42
  نشانگر های LED
   
  تعدادی از نشانگر های LED در قسمت پانل جلوی دستگاه نصب شده اند
  1-چراغ LEDنشان دهنده تغذیه دستگاه که بیان کننده وصل بودن دستگاه به تغذیه الکتریکی می باشد.
   
  2-چراغ هایی LEDکه جهت نشان دادن اهمیت خطاهای رخ داده می باشند
   
  *( قرمز چشمک زن(Warning خطر)
   
  * زرد چشمک زن( Caution هشدار )
   
  *زرد ثابت (Advisory احتیاط)
   
  3-چراغ که LEDنشان می دهد که سطح O2پایین است.
   
  بعلاوه چراغ های کوچکی بر روی مد Standby ودیگر مد های تنفس روشن می شود که نشانگر مد کاری است که در آن لحظه انتخاب شده است.
      ارائه دهنده و مترجم :خانم نسترن درگاهی - کارشناس پرستاری بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد
  تنظیم کننده و ارسال بر روی پرتال : اسماعیل فروزان - مدیریت فن آوری اطلاعات بیمارستان
   
   
  فایلها

  نظر شما !
  نظرات خود را بیان کنید

  لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
  متن پيام
  چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
  ايميل شما:
  نام شما (انتخابي)
  تلفن:
  فاکس/نمابر:
    ارسال  پاک 

  5.4.0.0
  V5.4.0.0